Guitar in Two Parts #1


Guitar in Two Parts

กีตาร์สองแนวนี้หมายถึง เล่นทั้งโน้ตที่เป็นทำนองหลัก และทำนองเบสประสานไปพร้อมกัน
แนวทำนองที่ 1 เป็นทำนองหลักของเพลงสังเกตุได้ง่ายๆ จากตัวโน้ตทีใช้นิ้ว i (ชี้) และ m (กลาง)ในการดีด (ตัวโน้ตหางขึ้น)
แนวทำนองที่สอง เป็นทำนองเบสประสาน สังเกตุได้จากตัวโน้ตที่ ดีดด้วยนิ้ว p (โป้ง) (ตัวโน้ตหางลง)

ถ้าใครลืมว่าตำแหน่งตัวโน้ตแต่ละตัวอยู่ตรงใหนลองทบทวนได้ตามลิ้งข้างล่างนี้ครับ


บทความน่าสนใจอื่นๆ

 More Free Video    วีดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นดนตรี   

         
   
                                                                                        
© Patommavat Thammachard, CC license