โน้ตบนสายเบส (4-6) ตำแหน่งแรก (First Position)
เรียนรู้โน้ตบนสายเบส(4-6) กันบ้าง เริ่มเรียนรู้จากสาย 6 นะครับ

Follow me