#7 โน้ตบนสายเบส (4-6) ตำแหน่งแรก (First Position)


เรียนรู้โน้ตบนสายเบส(4-6) กันบ้าง เริ่มเรียนรู้จากสาย 6 นะครับ

    วีดีโอแนะนำเทคนิคการเล่นดนตรี   

         
   
                                                                                        
© Patommavat Thammachard, CC license