ส่วนประกอบของกีตาร์คลาสสิค (Classical Guitar Parts)


ในการเรียนกีตาร์นั้นผู้เรียนจำเป็นต้องรู้ส่วนประกอบต่างๆ เพราะจะได้รู้ว่าแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไร และมีชื่อเรียกว่าอะไร เพื่อจะได้สะดวกการสื่อสารในห้องเรียนนั้นเอง

Follow me